Lae alla PDF

1. Terminid

1.1. Nendes reeglites on suurtähtedega terminitel järgmine tähendus, kui kontekst ei nõua teisiti:

Klienttegemist on isikuga, kes on ostnud:
1) liikmesuse kindlaks määratud perioodiks;
2) ühekordse külastuse;
3) muid tasulisi lisateenuseid vastavalt Terviseklubi kehtestatud korrale.
Liikmesussee on isiku omandatud õigus külastada Spordiklubi ja kasutada teenuseid kindlaks määratud aja jooksul, olenevalt ostetud liikmesuse liigist.
Alaealinespordiklubi klient alates 14. eluaastast (kaasa arvatud), kes saab lastevanemate või eestkostjate kirjalikul nõusolekul üksi spordiklubis treenida.
Teenusedneed on Spordiklubi pakutavad teenused, mis hõlmavad või võivad sisaldada:
1) rühmatreeninguid;
2) jõusaali;
3) lisateenused (nt personaaltreener), mille eest klient tasub lisatasu.
Täiendavad teenus- või haldustasud on toodud lisas 2.
Sõrmejäljelugejategemist on spordiklubidesse paigaldatud mittetaasesitatava sõrmejäljemudeli skannereid kasutava kliendi mittereprodutseeritava sõrmejäljemudeliga. Mittereprodutseeritav sõrmejäljemudel esitatakse spordiklubisse saabumisel ja skaneeritakse, kui klient asetab sõrme mittetaasesitatavale sõrmejäljemudeli lugejale. Lisades sõrme mittetaasesitatavale sõrmejäljelugejale, tuvastatakse klient ja ta saab õiguse kasutada vastavaid spordiklubi teenuseid.
Lisakäesoleva eeskirja lisa, mis on reeglite lahutamatu osa.
Broneeriminerühmatundides osalemise koha ette broneerimine.
Spordiklubion Lemon Gym kaubamärgi all olev jõusaal, millele kehtivad reeglid.
Lepingtähendab kliendi ja spordiklubi vahel sõlmitud eritingimustest ja üldtingimustest koosnevat lepingut koos kõigi selle lisade, muudatuste ja täiendustega.
Reeglidspordiklubi poolt osutatavate teenuste kasutamise eeskirjad, mis määravad kindlaks spordiklubi teenuste osutamise korra, klientidele kohustuslikud turva-, hügieeni- ja muud nõuded, spordiklubi ja tema klientide õigused, kohustused ja vastutuse. Reeglid on kliendi ja spordiklubi vaheline leping.
Ühe korra pääsesee on inimese omandatud õigus külastada spordiklubi üks kord ja kasutada spordiklubi teenuseid, olenevalt spordiklubi poolt sätestatud tingimustest, mille leiate: www.lemongym.ee.

2. Üldsätted

2.1. Spordiklubi teenuste kasutamise reeglid on kohustuslikud kõigile Klientidele ja teistele Spordiklubi teenuseid kasutavatele isikutele. Spordiklubi teenuseid on lubatud alustada alles pärast seda, kui Klient on Reeglitega hoolikalt tutvunud ja seda oma allkirjaga kinnitanud.

2.2. Reeglid on kättesaadavad Spordiklubi kodulehel ja Spordiklubis asuvas iseteenindusterminalis.

2.3. Turutingimuste või turgu reguleerivate õigusaktide muutumisel, samuti muude aluste või asjaolude esinemisel on Spordiklubi administratsioonil õigus Reegleid uuendada, teavitades sellest Kliente hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne Reeglite uuendamist järgmistel viisidel: paigutades Spordiklubi kodulehele lingi uutele reeglitele, pärast vastavate teadaannete postitamist Spordiklubi registratuuri või teadetetahvlil ja/või sõnumi saatmist Kliendile e-post või sms teel. Loetakse, et Spordiklubi klient on reeglite muudatustega nõus, kui Spordiklubi klient ei teata Spordiklubile, et ta ei nõustu reeglite muudatustega enne reeglite muudatuste tegemise päeva. jõustuma. Kui Klient ei nõustu reeglite oluliste muudatustega, siis saab võtta ühendust meili teel hello@lemongym.ee. Spordiklubi kliendil, kes ei nõustu Reeglite oluliste muudatustega, on õigus Leping üles öelda selles kehtestatud korras.

2.4. Terviseklubi teenuste kasutamise õigus

2.4.1.   Spordiklubi teenuste kasutamise õigus on isikutel, kes on Spordiklubi poolt kehtestatud korras ostnud Liikmelisuse või Ühekordse külastuse ning on tutvunud Reeglitega ja allkirjastanud selle. Alates 14. eluaastast (kaasa arvatud) allkirjastab alaealine ise koos vanemate (eestkostjatega).

2.5. Alaealiste õigused kasutada Terviseklubi teenuseid

2.5.1.  14-17-aastased kliendid saavad jõusaalis sportida ainult ühe vanema või eestkostja kirjaliku soovi esitamisel (soov tuleb täita Spordiklubis või saates info aadressile hello@lemongym.ee koos vanematega või eestkostjad) (Lisa 3 ) . Lepingu allkirjastamisel saab maksjaks olla ainult täisealine. Sel juhul võtavad vanemad/eestkostjad kõik 14-17-aastase Kliendi tervisega seotud riskid või tema tervise ja elu kahjustamise, välja arvatud juhul, kui see kahju on põhjustatud Spordiklubi süül.

2.6. Liikmelisuse ja lisateenuste hinnad, nende ostmise kord

2.6.1. Liikmelisuse ja lisateenuste hinnad või muud kehtivad tasud Spordiklubis, mis on avaldatud Spordiklubi kodulehel, määrab Spordiklubi. Liikmemaksu tasutakse Liikmeperioodi (näiteks kuu, kuus kuud, aasta jne) eest, mitte aga Spordiklubi külastuste arvu eest Liikmeks olemise ajal, st kui Klient ei külasta Spordiklubi liikmeks olemise ajal. Spordiklubi liikmestaatuse ajal (v.a punktides nimetatud juhtudel 2.7.2. ja 4.1.3.) Kliendi Liikmemaksu ei vähendata, välja arvatud juhtudel, kui Klient ei saanud Spordiklubi külastada Spordiklubi süül.

2.6.2. Kliendil on võimalik spordiklubis teenuste või kaupade eest tasuda:

                           (a) pangakaardiga või läbi internetipanga;

                           (b) Spordiklubi kinkekaartidega. Kinkekaartide kasutamise tingimused on märgitud iga kinkekaardi juures.

2.6.3.  Spordiklubi töötajal on õigus Kliendile Liikmesuse või Ühekordse külastuse ostmiseks paluda Kliendil näidata oma isikut tõendavat fotoga isikut tõendavat dokumenti. Dokumendi näitamata jätmine võib kaasa tuua liikmelisuse või ühekordse külastuse müümata jätmise.

2.6.4. Kliendid, kes soovivad liikmelisuse ostmiseks kasutada üliõpilastele, pensionäridele või puuetega inimestele pakutavat allahindlust, peavad esitama tõendavad dokumendid.

2.6.5. Eraldi kirjaliku lepingu alusel väljastatakse Klientidele ka liikmestaatus. Juriidilise isikuga sõlmitakse Spordiklubiteenuste osutamiseks eraldi kirjalik leping (sellise juriidilise isiku töötajatele, esindajatele jne Spordiklubiteenuste osutamiseks).

2.7. Liikmelisuse kasutamise kord

2.7.1. Klient peab alustama Spordiklubi teenuste kasutamist hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul pärast Liikmelisuse eest tasumist, kui vastavas Lepingus ei ole sätestatud teistsugust Liikmelisuse aktiveerimise tähtaega. Kui klient ei asu sellel ajavahemikul või vastavas Lepingus määratud tähtajal Spordiklubi teenuseid kasutama, aktiveerub Liikmelisus automaatselt ja hakkab arvestama selle Liikmelisuse liigile vastav kehtivusaeg.

2.7.2.  Ostetud liikmelisusega kaasnevad teenused on jagatud vastavalt selle tüübile. Liikmelisuse tüübid ja nende kirjeldus:

(a)                PREMIUM – liikmehind sisaldab: piiramatut sissepääsu kõikidesse Lemon Gym spordiklubidesse; rühmatreeningud; tasuta liikmesuse peatamine 4 nädalaks; Yanga vitamiiniveeautomaadi kasutamine 50% soodusega;

(b)               COMFORT – liikmehind sisaldab: piiramatut külastust ühte valitud Lemon Gym spordiklubisse.

(c)                PREMIUM FLEX – liikmehind sisaldab: piiramatut ligipääsu kõikidesse Lemon Gym spordiklubidesse; rühmatreeningud; Yanga vitamiiniveeautomaadi kasutamine 50% soodusega;

(d)               FLEX – liikmehind sisaldab: piiramatut sissepääsu ühte valitud Lemon Gym spordiklubisse.

2.7.3. Liikmelisuse võib peatada, s.o Kliendile võib anda puhkust, kui see on Liikmelepingus ette nähtud, ainult kindlaksmääratud ajavahemikuks ja ainult kindlaksmääratud ajavahemike kaupa, kui Klient teavitab sellest Spordiklubi hiljemalt 1 (üks) tööpäev ette. Liikmelisus aktiveerub automaatselt pärast peatamisperioodi. Antud puhkuse tõttu väheneb jooksva kuu Teenustasu, kui enammakse on jooksva kuu eest täielikult tasutud, siis kantakse see üle järgmisse kuusse. Liikmelisuse saab peatada minimaalselt 7 kalendripäevaks. Liikmesuse peatamisel pikeneb lepingu lõppkuupäev peatatud ajaperioodi võrra edasi.

2.7.4. Liikmelisus on nominaalne. Selle üleandmine teisele isikule ilma Spordiklubi eelneva loata on keelatud, selle punkti rikkumisel Liikmelisus eelneva hoiatuseta blokeeritakse.

2.7.5. Kliendil, kes soovib Liikmelisust teisele isikule üle anda, tuleb esitada Spordiklubile kirjalik avaldus, milles on märgitud konkreetse isiku ees- ja perekonnanimi, kellele Liikmelisus üle antakse, ning tasuda ühekordne Liikmelisuse üleminekutasu, mis avalikustatakse. Spordiklubi kodulehel ja Lisas nr. 2. Taotluse saab saata ka e-posti teel aadressile hello@lemongym.ee.

2.7.6. Klient, kes soovib muuta ostetud Liikmesuse tüüpi või valitud Spordiklubi, peab esitama kirjaliku (vabas vormis) sooviavalduse Liikmesuse muutmiseks või pöörduma e-posti aadressil hello@lemongym.ee. Soodsama Liikmelisuse vahetamisel kallima vastu tuleb Kliendil tasuda Liikmehinna vahe vastavalt Spordiklubis Liikmevahetuse päeval kehtivatele hindadele. Klient ei saa kallimat liikmelisust odavama vastu vahetada.

2.8. Sissepääs spordiklubisse

2.8.1. Liikmelisuse ostnud kliendid saavad Spordiklubisse siseneda ja Spordiklubi teenuseid kasutada ühel järgmistest identifitseerimismeetoditest:

(a) Sõrmejälje muster pärast sõrmejälje mustri kujutise iseteenindusega esitamist sõrmejälje mustri genereerimiseks. Sõrmejälje mudel määratakse süsteemis Kliendi kontole; või

(b) Väljastatud RFID-kaart, mis peab Kliendil igal külastusel kaasas olema. Sel juhul kohustub klient esitama oma fotoga isikut tõendava dokumendi ja näitama seda spordiklubi töötajale, kui spordiklubi töötajal tekib kahtlus tema isikusamasuses;

2.8.2. Kui Klient ei nõustu end identifitseerima mõne ülalnimetatud meetodi abil või kui klienti ei ole võimalik tuvastada ühelgi ülalnimetatud meetodil, peab klient igal Spordiklubi külastusel kaasas kandma isikut tõendavat dokumenti ja näitama see vastuvõtupersonalile enne sisenemist Spordiklubi ruumidesse, kuhu ligipääs on kontrollitud.

2.8.3. Spordiklubisse ei lubata klienti, kes ei nõustu end sõrmejälje või fotoga tuvastama või kui kliendi sõrmejälge ei ole võimalik lugeda, kes unustab või muul põhjusel ei esita isikut tõendavat dokumenti.

2.9. Kliendi asjade turvalisus ja hoiustamine

2.9.1. Spordiklubi ei osuta asjade hoiustamisteenust, vaid annab klientidele võimaluse jätta kaasavõetud asjad selleks ettenähtud kohtadesse. Kliendid jätavad oma isiklikud asjad Spordiklubi riietusruumi ja kappidesse, mille Kliendid peavad treeningu ajaks lukustama.

2.9.2. Spordiklubi ei vastuta Klientide poolt riietusruumidesse või muudesse Spordiklubi ruumidesse jäetud asjade eest, välja arvatud juhul, kui see juhtus Spordiklubi süül.

2.9.3. Terviseklubi ei vastuta Klientide isiklike asjade kadumise ja/või kahjustumise eest, välja arvatud juhul, kui see juhtus Spordiklubi süül.

2.9.4. Kliendi poolt spordiklubisse jäetud esemeid säilitatakse pärast nende leidmist mitte kauem kui 7 (seitse) päeva ning seejärel need hävitatakse. Leitud dokumendid antakse üle politseile. Kliente jäetud asjadest täiendavalt ei teavitata.

2.9.5. Klient peab Spordiklubist lahkudes jätma kapi lukustamata. Kui kapp jäetakse peale Spordiklubi tööaega lukku, siis lukk katkestatakse ning Spordiklubi ei vastuta tekkinud kahjude eest.

  1. Üldreeglid klientide turvaliseks käitumiseks Spordiklubis

3.1. Terviseklubis ja selle territooriumil peab Klient:

3.1.1. Kasutama Spordiklubi poolt pakutavaid teenuseid, vara ja inventari vastutustundlikult ja hoolikalt, rakendama kõiki võimalikke abinõusid, et mitte kahjustada Teenuste kasutamisel enda, Spordiklubi, teiste Klientide ja Spordiklubi töötajate tervist ja vara.

3.1.2. Enne Spordiklubi varustuse ja inventari kasutamist tutvuge Spordiklubi ruumidesse välja pandud või inventarile märgitud selle varustuse ja inventari kasutamise reeglitega ning ebaselguse korral mitte kasutada käesolevat varustust ja inventari vaid pöörduda vajaliku teabe edastamiseks Spordiklubi vastutavate töötajate poole.

3.1.3. Kasutada Spordiklubi varustust ja inventari ainult vastavalt nende otsesele otstarbele, selle varustuse ja inventari kasutamise eeskirjaga sätestatud viisil ja korras; mitte kasutada ajutiselt kahjustatud seadmeid ja inventari.

3.1.4. Ärge takistage teistel Klientidel Spordiklubi teenuste kasutamist. Kliendid, kes on märganud teiste Klientide sobimatut käitumist, mis segab teiste Klientide teenuste kasutamist või võib ohustada teiste Klientide turvalisust või tervist, peavad sellest teatama Spordiklubi vastutavale töötajale või e-posti aadressil hello@lemongym.ee. Ohu korral tuleb vajutada spordiklubis asuvat hädaabinuppu.

3.1.5. Enda või teiste Klientide tervise halvenemisest või Spordiklubi teenuste kasutamisel saadud vigastusest teavitada viivitamatult Spordiklubi töötajaid või e-posti teel hello@lemongym.ee.

3.1.6. Spordiriided ja kinnised spordijalatsid, mis hoiavad jala stabiilsena, on jõusaalis kohustuslikud.

3.1.7. Peale harjutuste sooritamist või rühmatreeningu lõpetamist tuleb trenažöörid jätta korda, teistele Klientidele kasutamiseks sobivaks, treeningvahendite tarvikud, muud vahendid ja raskused asetada neile selleks ettenähtud kohtadele.

3.2. Spordiklubis ja selle territooriumil on klientidel keelatud:

3.2.1. Spordiklubis pildistamine ja filmimine ilma Spordiklubi juhtkonna kirjaliku loata.

3.2.2. Spordiklubi klientidele tervise- või sarnaste teenuste osutamiseks, Klientide nõustamiseks ja koolitamiseks, ilma Spordiklubi nõusolekuta/ilma selleks Liikmelisust ostmata (Liikmelisus on ainult personaaltreeneritele).

3.2.3. Kaasa võtta või tarvitada alkoholi, muid psühhotroopseid aineid; tuua sisse või tarbida jooke klaasnõus.

3.2.4. Teha harjutusi trenažööridel või mattidel ilma rätikut välja sirutamata.

3.3. Klienti teavitatakse ja ta nõustub, et töötab (treenib) iseseisvalt Spordiklubi jõusaalis, valides konkreetseid Spordiklubi treenereid, tööriistu ja varustust. Samuti teeb füüsilist pingutust vastavalt oma individuaalsetele vajadustele, isikuomadustele, kehale ja arstide soovitusele. Spordiklubi töötajaid jõusaalis ei viibi ning Kliendi treeninguid jõusaalis ei juhendata.

3.4. Arvestades Spordiklubi töö ja klienditeeninduse spetsiifikat ning asjaolu, et Kliendid kasutavad Spordiklubi teenuseid iseseisvalt, on Kliente informeeritud ja nõustuvad sellega, et Spordiklubi individuaalsel tööajal ei tohi Spordiklubi töötajad viibida Spordiklubi teenuses. Spordiklubi ruumid.

3.5. Kohtade broneerimine rühmatundides

3.5.1. Klient, kes soovib osaleda rühmatundides, peab eelnevalt broneerima koha Spordiklubi kodulehel või mobiiliäpis. Spordiklubi rühmatundides on kohtade arv piiratud ning koha reserveerimata jätmisel ei garanteeri Spordiklubi vabade kohtade olemasolu ja tunnis osalemist.

3.5.2. Rühmatunnid toimuvad, kui tunnis osaleb vähemalt 3 (viis) Klienti.

3.5.3. Kui Klient ei saa tulla eelbroneeritud rühmasessioonile, peab ta Broneeringu omal jõul tühistama. Tühistamine on võimalik ainult siis, kui on jäänud rohkem kui 60 (kuuskümmend) minutit enne trenni algust.

3.5.4. Grupitundide broneerimine on võimalik 3 (kolm) päeva enne tunni algust. Päevas saab broneerida maksimaalselt 3 (kolm) rühmaseanssi.

3.5.5. Kui Klient broneeris koha rühmatreeningule ja ei osalenud koolitusel 2 (kaks) korda 2 (kahe) kalendrinädala jooksul, on Kliendi koolituse broneerimise õigus keelatud 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates koolituse teisest päevast

3.5.6. Grupiseansi alguses peab Klient viibima Spordiklubis, vastasel juhul on tema Broneering kehtetu.

  1. Kliendi õigused ja kohustused, vastutus

4.1. Kliendil on õigus:

4.1.1. Pärast valitud kestusega liikmelisuse või ühekordse külastuse ostmist kasutada Spordiklubi teenuseid.

4.1.2. Teenuste osutamisest keelduda ja nõuda Liikmelisuse eest tasutud tasude tagastamist proportsionaalselt Liikmelisuse lõppemiseni jäänud perioodiga alles pärast Spordiklubile sellest tulenevate otseste kahjude katmist (välja arvatud juhud, kui Teenuse osutamisest keeldutakse Spordiklubi süül), mida loetakse:

(a) Kliendile pikaajalise liikmelisuse omandamiseks antav allahindlus perioodiks Liikmesuse omandamise kuupäevast kuni selle lõppemise kuupäevani. Selle allahindluse arvutamisel võetakse vahe ühe kuu Liikmesuse ilma allahindluseta ja Kliendi poolt ostetud ühe kuu Liikmesuse tegeliku hinna vahel. Saadud vahe korrutatakse kuude arvuga Liikmesuse ostmise kuupäevast kuni selle lõppemise kuupäevani;

(b) Kliendile pikaajalise Liikmesuse ostmisel antav allahindlus perioodiks Liikmesuse ostmisest kuni Spordiklubis käimisest puudumiseni operatsiooni ja/või luumurdude tõttu hiljemalt 15 (viisteist) sissenõudmise päeva tõendava dokumendi esitamisel;

c) võlgade haldamine ja muud kulud.

4.1.3. Keelduda teenustest kriitiliste haiguste korral (Lisa 3) ja nõuda Liikmelisuse eest tasutud kindlustusmaksete osa tagastamist proportsionaalselt perioodiga haiguse tõttu Spordiklubis mitteilmumisest kuni Liikmesuse kehtivuse lõppemiseni. ainult tõendavate dokumentide esitamisel;

4.2. Klient kohustub:

4.2.1. Spordiklubi poolt pakutavate teenuste, vara ja inventari vastutustundlik ja hoolikas kasutamine.

4.2.2. Spordiklubi külastades järgida klubi reegleid.

4.2.3. Olla kaine ja mitte psühhoaktiivsete ainete (narkootikumid, ravimid, muud joovastavad või toksilised ained) joobes.

4.2.4. Külastage ainult klientidele mõeldud Spordiklubi ruume.

4.2.5. Spordiklubi poolt kantud otseste kahjude hüvitamiseks, kui Liikmelisus lõpetatakse ühepoolselt ja Spordiklubi süül enne Liikmelisuse kehtivusaja lõppemist või Spordiklubi lõpetab Liikmelisus Kliendi süül.

4.2.6. Hüvitama Spordiklubile Kliendi või temaga kaasa tulnud alaealiste süül tekkinud materiaalse kahju (rikkis varustuse, inventari jms tõttu), vastavalt Spordiklubi poolt esitatud kahjuhinnangu aktile. Klient peab hüvitama Spordiklubile tekitatud kahju hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul arvates kahju tekitamise eest vastutavale Kliendile kahju hindamise akti esitamise päevast, välja arvatud juhul, kui hüvitamise tähtaeg on erinev (Spordiklubi administratsiooni kokkuleppel Kliendiga).

4.3. Klientide vastutus:

4.3.1. Tervisehäiretega kliendid, mis võivad ohustada Klientide enda või teiste Klientide tervist ja/või elu, peavad nendest häiretest teavitama Spordiklubi.

4.3.2. Klienti teavitatakse ja ta nõustub, et Spordiklubi annab Klientidele võimaluse Teenuste kasutamiseks, kuid ei hinda nende Teenuste mõju konkreetse Kliendi tervisele ega garanteeri nende positiivset mõju Kliendile, s.o. Spordiklubi poolt osutatavad teenused, arvestades konkreetse Kliendi tervislikku seisundit, võivad avaldada negatiivset mõju Kliendi tervisele, mistõttu peab Klient Terviseklubi külastamise otsustamisel ja selle poolt pakutavate konkreetsete teenuste valikul olema ettevaatlik ja hoolikas.

4.3.3. Kui Spordiklubi töötajatel on põhjendatud kahtlus kliendi tervislikus seisundis, on Spordiklubi töötajal õigus nõuda Kliendilt arsti tõendit oma tervisliku seisundi kohta. Klientide poolt Spordiklubile esitatud arstitõendeid ei töödelda automaatselt ning need ei ole süstematiseeritud ega mõeldud andmesüsteemi moodustamiseks.

4.3.4. Klient peab enne konkreetsete Spordiklubi teenuste valimist arvestama oma tervislikku seisundit ja nende teenuste võimalikku mõju talle, st veenduma, et tema tervislik seisund võimaldab tal Spordiklubi külastada ja pakutavaid teenuseid kasutada. selle järgi.

4.3.5. Kliendid, kes kasutavad Spordiklubi ruume ja teenuseid, valivad iseseisvalt kehalise aktiivsuse vastavalt igaühe vajadustele, isikuomadustele ja mõjule organismile.

4.3.6. Kogu vastutus Kliendi tervisehäirete, vigastuste ja õnnetuste eest, mis juhtusid Spordiklubi külastamisel, lasub Kliendil, välja arvatud juhtudel, kui see kahju tekkis Spordiklubi või Spordiklubi töötajate süül.

  1. Spordiklubi õigused ja kohustused, vastutus

5.1. Spordiklubil on õigus:

5.1.1. Muuta Spordiklubi tööaega, samuti muuta Spordiklubi üksikute alade tööaega ning reguleerida neile ligipääs Alaealistele. Sellistest muudatustest teavitatakse Kliente Reeglite punktis 2.3. punktis nimetatud korras

5.1.2. Ennetustööde tegemisel ärge osutage Teenust kuni 48 (nelikümmend kaheksa) tundi.

5.1.3. Spordiklubi poolt läbiviidavate kampaaniate ajal levitatavate individuaalsete liikmeliikmete või üksikkülastuste muud reeglid ja kehtivustingimused (erandiks käesolevatest reeglitest), mis on sellised reklaamliikmesused ostnud klientidele kohustuslikud. Selliste Spordiklubi poolt läbiviidavate kampaaniate ajal levitatavate Liikmelisuse ainureeglid ja tingimused on avaldatud vastava kampaania tingimustes ja Spordiklubi veebisaidil;

5.1.4. Kui Kliendi tervislikus seisundis on põhjendatud kahtlusi, on Spordiklubis õigus paluda Kliendil treeningud katkestada ja soovitada konsulteerida arstiga. Spordiklubi teenuste kasutamiseks paluda esitada arstitõend.

5.1.5. Mitte osutada vastavaid teenuseid isikutele, kellel on tervisehäired, mis võivad ohustada isiku enda või teiste Klientide tervist ja/või elu ja turvalisust, samuti basseinide, vannide või saunade hügieenilist seisukorda (nakkushaigused, uriinipidamatus jne.).

5.1.6. Õigus nõuda Klientidelt, kes on rikkunud käesolevate reeglite punkte 3.2.1, 3.2.2. ja 3.2.3., lõpetada Spordiklubi poolt osutatavate Teenuste kasutamine ja lahkuda Spordiklubi ruumidest, hüvitamata Kliendile tekitatud kahju.

5.1.7. Klientidele, kes on rikkunud käesolevate reeglite 3.2.1, 3.2.2. ja 3.2.3. punkte samuti juhtudel, kui Klient põhjustab oma käitumisega ohtu teistele Spordiklubi klientidele või külastab Spordiklubi joobeseisundis ja ei kuula Spordiklubi töötajate korraldusi, lõpetada viivitamatult Kliendi Liikmelisus ja mitte lubada, et ta astuks spordiklubisse. Sel juhul tagastatakse Kliendile Liikmelisuse eest tasutud Teenustasu osa proportsionaalselt Liikmelisuse lõppemiseni jäänud perioodiga, millest on maha arvatud Spordiklubi poolt Liikmelisuse tingimuste mittetäitmise tõttu tekkinud otsene mõistlik kahju.

5.2. Spordiklubi kohustub:

5.2.1. Hiljemalt 3 (kolm) kalendripäeva ette teavitama Kliente Spordiklubi tööaja muudatustest, postitades igas Spordiklubis nähtavale kohale vastavasisulised kuulutused ning edastades vastava teabe Spordiklubi kodulehel .

5.2.2. Hiljemalt 3 (kolm) kalendripäeva ette teavitama Kliente ajakava muudatustest, riputades igas Spordiklubis nähtavale kohale vastavasisulised kuulutused ning edastades vastava teabe Spordiklubi kodulehel.

5.2.3. Teenuste osutamine kogu Liikmesuse kehtivusaja jooksul, välja arvatud juhtudel, kui Spordiklubi on suletud Kliendiga mitteseotud põhjustel, sealhulgas, kuid mitte ainult, õnnetusjuhtumite tagajärgede likvideerimine, plaanilised remonditööd, sanitaarhügieeni tõttu, riigis või omavalitsuses, kus konkreetne spordiklubi asub, pärast eriolukorra, karantiini vms väljakuulutamist ning seetõttu ei saa Teeneid kasutada.

5.2.4. Peatada ja pikendada Kliendi Liikmelisuse kehtivust perioodiks, mil Spordiklubi suleti käesolevates reeglites loetletud põhjustel, välja arvatud riiklikud pühad ja Spordiklubis tehtavad ennetavad kontrollitööd, mida teostatakse mitte kauem kui kaks korda aastas. Spordiklubil on õigus ennetava töö tegemisel jätta Teenused osutamata kuni 48 tundi, teavitades sellest klienti hiljemalt kolm päeva ette teatega spordiklubi ruumides, spordiklubi kodulehel ja meili või SMS teel. Sel ajal antakse kliendile võimalus külastada teisi Lemon Gym spordiklubisid.

5.3. Spordiklubi vastutus

5.3.1. Spordiklubi annab Klientidele võimaluse kasutada enda poolt pakutavaid teenuseid, kuid ei hinda nende Teenuste mõju konkreetse Kliendi tervisele ega garanteeri nende positiivset mõju, s.o. st. Spordiklubi poolt osutatavad Teenused, olenevalt konkreetse Kliendi tervislikust seisundist, võivad avaldada negatiivset mõju Kliendi tervisele, mistõttu peab Klient olema Spordiklubi külastamise otsustamisel ja selle poolt pakutavate konkreetsete teenuste valikul ettevaatlik ja hoolikas.

5.3.2. Spordiklubi ei hüvita Kliendile tema poolt osutatud Teenuste tõttu Kliendi tervisele ja elule tekitatud nii materiaalset kui ka mittevaralist kahju, välja arvatud juhtudel, kui see kahju tekkis Spordiklubi või tema töötajate süül. Klient kinnitab, et teda on nõuetekohaselt informeeritud ning teab ja mõistab, et Spordiklubi ja selle töötajad ei vastuta Kliendi ees, kui Klient ise (ka alaealised) ei täida üldiseid ohutu käitumise nõudeid ja/või juhendit Spordiklubi personali ja/või reeglite järgi.

5.3.3. Kui Klient keeldub Spordiklubis juhtunud õnnetuse korral, mille käigus kahjustub Kliendi tervis, kiirabi kutsumast või lahkub kuni kiirabi saabumiseni või keeldub koostööst pärast kiirabi saabumist, sellistel juhtudel vastutab Klient täielikult talle tekitatud kahju ja sellega seotud tagajärgede eest, kui kahju (tagajärjed) ei tekkinud Spordiklubi süül.

5.3.4. Spordiklubil ei ole kohustust hüvitada Kliendile tekkinud ebamugavusi, kui tunniplaanis märgitud trenni viib läbi teine treenner või kui trenn jäi objektiivselt põhjendatud põhjustel toimumata ning Kliente teavitati sellest viivitamatult juhendis.

6. Lõppsätted

6.1. Spordiklubi ja Klient teevad ja teevad koostööd Lepingu ja Reeglite täitmisel ning otsivad mõlema jaoks kõige säästlikumat Lepingu ja Reeglite täitmise viisi. Lepingu ja Reeglite täitmist, Lepingu tingimuste või Reeglite muutmise kavatsust ja muid asjaolusid saab Spordiklubi ja Klient arutada kirjalikult, telefoni teel või Teenuste osutamise kohas. Kõik Lepingu tingimuste muudatused jõustuvad alates lepingu sõlmimisest, mille saab kehtestada ühel järgmistest viisidest:

(a) allkirjastatud dokumente allkirjastades või vahetades teenuste osutamise kohas;

b) vahetades allkirjastatud dokumente täht- või kulleriga;

c) kvalifitseeritud elektroonilise allkirjagaga (näiteks mobiilse elektroonilise allkirjaga) allkirjastatud dokumentide vahetamine elektroonilisel teel;

d) dokumendi digitaalsete koopiate vahetamine e-posti teel (pdf või muul sobival kujul);

e) spordiklubi veebilehel, kui selline võimalus on olemas;

(f) kui Spordiklubi ja Klient on telefoni teel kokku leppinud, siis pärast seda, kui Spordiklubi saadab Kliendile info muudatuste kohta e-posti teel ja Klient kinnitab selle e-posti teel.

6.2. E-kirjaga saadetud teade või muu teave loetakse kättesaaduks selle tegelikul saatmise päeval või järgmisel tööpäeval, kui e-kirja saatmise päev oli puhkepäev või kui e-kiri oli saadetakse tööpäevadel pärast kella 17.00. (teate või teabe saaja kohalik aeg). Tähtkirjaga või kullerpostiga saadetud teated või muu teave loetakse nõuetekohaselt kättetoimetatuks, kui need saadetakse vastavalt tähitud või kullerpostiga.

6.3. Vaidlused püüavad pooled lahendada rahumeelselt, kuid kui vaidlust ei õnnestu lahendada, võib Klient alati pöörduda riikliku tarbijaõiguste kaitse talituse poole, täita ankeet EGS-süsteemi http://ec.europa.eu/odr/ või otse pädevale kohtule.

6.4. Spordiklubi kodukorra üksikasjalikud ja ajakohased versioonid on toodud ja nendega saab tutvuda Terviseklubi kodulehel.

6.5. Teenuse osutamise lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient oma allkirjaga, et Klient on tutvunud käesolevate reeglitega ja nõustub neid täitma ning võtab endale vastutuse Reeglites sätestatud tingimuste ja kohustuste täitmata jätmise ning sellest põhjustatud tagajärgede eest.

6.6. Alaealiste vanemad/eestkostjad kinnitavad teenuselepingu allkirjastamisega, et:

(a) Alaealise tervislik seisund võimaldab tal kasutada spordiklubi teenuseid;

(b) alaealine on reeglitega tutvunud ja järgib neid;

(c) Spordiklubile ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju hüvitatakse Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras;

(d) nad vastutavad alaealise käitumise eest Spordiklubis ja alaealise tervisehäirete eest, mis on põhjustatud alaealise hooletusest või ebaõigest hooldamisest või muude vanemate (eestkostjate) kohustuste täitmata jätmisest, välja arvatud juhtudel, kui kahju tekitati põhjustatud Spordiklubi süül.

6.7. Lemon Gym OÜ-l on õigus ilma Kliendi eraldi eelneva nõusolekuta pärast Kliendi kirjalikku teavitamist oma Lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle anda ükskõik millisele Teenusepakkujaga seotud või mitteseotud isikule tingimusel, et üleandmise ajal õigustest ja kohustustest ei vähendata Kliendile Lepinguga antud tagatisi.

Lisa 1. Lisateenused Lisa 2. Vanema nõusoleku vorm Lisa 3. Kriitilised haigused